Program „Wyprawka szkolna” w 2015 r.
Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1)     uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2)     uczniów:
a)     słabowidzących,
b)     niesłyszących,
c)     słabosłyszących,
d)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1)     dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
2)     dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł
3)     dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł
4)     dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klas 11 i III szkoły gimnazjum
do kwoty 350 zł
Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2015” są do pobrania w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Łabowej , w sekretariacie szkoły lub na stronie www.labowa.pl zakładka Wyprawka szkolna 2015.
 
Ze względu na obsługę finansową szkół wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Łabowej w terminie do 15 sierpnia 2015 r.