REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ


1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej z wyjątkiem krótkich przerw międzylekcyjnych.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania 
z ICIM (nazwisko, imię, klasa, godzina, numer stanowiska oraz temat na jaki będą wyszukiwane informacje).
5. W przypadku większej liczby chętnych o pierwszeństwie korzystania ze stanowisk komputerowych bezwzględnie decyduje bibliotekarz. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą bibliotekarza przy jednym komputerze mogą przebywać dwie osoby.
6. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu 
i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

7. Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem. Koszt wydruku jednej strony wynosi 0,20 zł.
8. Zabrania się: 


  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu, Skype itp.),
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.


9. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
10. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki. 
11. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych. 
12. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.