REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811. 
Regulamin jest integralną częścią Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 
 Zasady wypożyczania i zwrotu podręczników:
 
  1.  Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są w pierwszym tygodniu nauki na cały rok szkolny (lub na czas określony przez nauczyciela danego przedmiotu, do którego jest podręcznik).
  2.  Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy.
  3.  Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.  W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.
  4.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.
  5.  Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, wychowawca ucznia oraz nauczyciel  odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
  6.  W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Dowód zapłaty należy przedstawić wychowawcy lub bibliotekarzowi.
  7.  Przez zniszczenie rozumie się działanie, którego skutków naruszeń nie da się usunąć (np. popisanie, poplamienie, zabrudzenie, porysowanie, zgniecenie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek i inne)
  8. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie tych dodatkowych materiałów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.