Regulamin Biblioteki

                                     Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

                                                               w Łabowej 


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

•wypożyczając je do domu,

•czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym jedną lekturę) na okres 1 miesiąca oraz podręczniki i materiały edukacyjne w ilości ustalonej na dany rok szkolny.  

4.  Zasady wypożyczania podręczników:

•Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są w pierwszym tygodniu nauki na cały rok szkolny (lub na czas określony przez nauczyciela danego przedmiotu, do którego jest podręcznik).

•Przed wypożyczeniem należy zwrócić uwagę na ich stan a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

•Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy 

i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

•Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.

     W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp.

•W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

•Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki komisja powołana przez dyrektora szkoły dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

•W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Dowód zapłaty należy przedstawić wychowawcy lub bibliotekarzowi. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

•Przez zniszczenie rozumie się działanie, którego skutków naruszeń nie da się usunąć (np. popisanie, poplamienie, zabrudzenie, porysowanie, zgniecenie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek i inne)

•Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie tych dodatkowych materiałów skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej pozycji zagubionej (zniszczonej)

6. Wszystkie wypożyczone materiały tj. podręczniki, materiały edukacyjne, inne książki i czasopisma należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zabrania się dokonywania w nich jakichkolwiek wpisów i notatek. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych powinny zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, w terminie ustalonym na dany rok szkolny.